Kamagra kopen bij de nummer 1 shop van Nederland & België!

Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden. 1.2. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Kamagra.id. 1.3. Overeenkomst: Iedere afspraak of overeenkomst tussen Kamagra.id en de Klant, inclusief wijzigingen en aanvullingen daarop. 1.4. Producten: Alle goederen die door Kamagra.id worden aangeboden. 1.5. Dag: Kalenderdag.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

2.1. Kamagra.id is onderdeel van Wereld van Ratbouw

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kamagra.id en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kamagra.id en de Klant. 3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

4.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. 4.2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Kamagra.id niet. 4.3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

5.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 5.2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kamagra.id langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1. De Klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. 6.2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde, de goederen fysiek in bezit krijgt. 6.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Kamagra.id via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te herroepen.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

7.1. Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 7.2. Kamagra.id zal alle betalingen die de Klant heeft gedaan, inclusief leveringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop de Klant de herroeping heeft gemeld, terugbetalen.

Artikel 8 – De prijs

8.1. De in het aanbod van Producten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 8.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

9.1. Kamagra.id staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. 9.2. Een door Kamagra.id verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst tegenover Kamagra.id kan doen gelden.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

10.1. Kamagra.id zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten. 10.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan Kamagra.id kenbaar heeft gemaakt. 10.3. Kamagra.id zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Artikel 11 – Betaling

11.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de herroepingstermijn. 11.2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kamagra.id te melden.

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1. Kamagra.id beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 12.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kamagra.id.

Artikel 13 – Geschillen

13.1. Op overeenkomsten tussen Kamagra.id en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 13.2. Geschillen tussen de Klant en Kamagra.id worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Kamagra.id is gevestigd.

Artikel 14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

14.1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen